Cursussen

4-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZIEKENHUIZEN

Data:
30 mei, 6, 13 en 20 juni 2024 (9:30 – 16:30 uur)
Prijs:
€ 1545
Locatie:
Hotel van der Valk – Vught

De taak, positie en bedrijfsvoering van ziekenhuizen is sterk in beweging. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van grote invloed. Ten eerste externe ontwikkelingen, zoals marktwerking zich vertalende in veranderende wet- en regelgeving, de macro-economische planning en prestatie bekostiging en DOT.
Ten tweede interne ontwikkelingen van de organisatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invoering van nieuwe managementstijlen en -instrumenten zoals integraal (duaal) management en Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.
Wilt u adequaat op deze ontwikkelingen inspelen, dan dienen u en uw medewerkers daarvan op de hoogte te blijven.

Dit kan door bijscholing en training. AdCare Opleidingen is gespecialiseerd in financiële cursussen gericht op de zorgsector.
De cursus Financiën, Planning & Control Ziekenhuizen heeft tot doel de (financieel) medewerkers en leidinggevenden een gedetailleerd overzicht te geven van de actuele interne en externe ontwikkelingen waarmee een ziekenhuis te maken krijgt. Vastgesteld wordt welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de eisen, voorschriften en taken van de (financieel) medewerker. Hiermee optimaliseert de cursist zijn rol en positie in de praktijk, met name ten aanzien van andere diensten en sectoren binnen de instelling.

Volledig programma

Inschrijven

3-DAAGSE CURSUS PRESTATIEBEKOSTIGING, DOT EN FACTURERING ZIEKENHUIZEN

Data:
26 september, 3 en 17 oktober 2024 (9:30 – 16:30 uur)
Prijs:
€ 1325
Locatie:
Hotel van der Valk – Vught

De opbrengst van ziekenhuizen wordt (vrijwel) volledig bepaald door geleverde DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Daarvoor is kennis noodzakelijk van de DOT-systematiek.
Het is voor de ziekenhuisorganisatie van belang te zorgen voor een correcte, tijdige en rechtmatige registratie en facturatie van de door het ziekenhuis verrichte zorgproducten. Hierbij dient de uitval vanuit de Grouper en het aantal afgewezen facturen door zorgverzekeraars te worden geminimaliseerd. Tijdens de cursus zullen de meest actuele Registratieregels en NZa-beleidsregels en declaratiebepalingen worden toegelicht.
Medewerkers dienen zich deze nieuwe materie eigen te maken, zodat verzekeraars en cliënten adequaat kunnen worden bediend en de liquiditeitspositie van het ziekenhuis kan worden geborgd.
Een gerichte instructie en training ontbreekt vaak door tijdgebrek.

AdCare Opleidingen heeft de cursus Prestatiebekostiging, DOT en Facturering Ziekenhuizen ontwikkeld om medewerkers stapsgewijs en zo volledig mogelijk door het begrippenkader, de voorschriften en procedures te loodsen en om de materie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Volledig programma

Inschrijven