3-DAAGSE CURSUS PRESTATIEBEKOSTIGING, DOT EN FACTURERING ZIEKENHUIZEN

Data:
26 september, 3 en 17 oktober 2024 (9:30 – 16:30 uur)
Prijs:
€ 1325

Omschrijving
De opbrengst van ziekenhuizen wordt (vrijwel) volledig bepaald door geleverde DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Daarvoor is kennis noodzakelijk van de DOT-systematiek.
Het is voor de ziekenhuisorganisatie van belang te zorgen voor een correcte, tijdige en rechtmatige registratie en facturatie van de door het ziekenhuis verrichte zorgproducten. Hierbij dient de uitval vanuit de Grouper en het aantal afgewezen facturen door zorgverzekeraars te worden geminimaliseerd. Tijdens de cursus zullen de meest actuele Registratieregels en NZa-beleidsregels en declaratiebepalingen worden toegelicht.
Medewerkers dienen zich deze nieuwe materie eigen te maken, zodat verzekeraars en cliënten adequaat kunnen worden bediend en de liquiditeitspositie van het ziekenhuis kan worden geborgd.
Een gerichte instructie en training ontbreekt vaak door tijdgebrek.

AdCare Opleidingen heeft de cursus Prestatiebekostiging, DOT en Facturering Ziekenhuizen ontwikkeld om medewerkers stapsgewijs en zo volledig mogelijk door het begrippenkader, de voorschriften en procedures te loodsen en om de materie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Programma

BLOK I – Financiering en organisatie van de gezondheidszorg en ziekenhuizen
Doelstelling:
U krijgt een overzicht van de wet- en regelgeving en de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het bijzonder van ziekenhuizen.

Onderwerpen o.a.:

 • uitgaven en bekostiging zorgsector
 • organisatie en wettelijke regelingen
 • werkwijze en rol organen (NZa, verzekeraars)
 • DOT, BKZ, Grouper, BSN, verwijsregistratie
 • A-segment, B-segment en vast segment
 • Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
 • recente wijzigingen zoals:
 • integrale tarieven
 • taakherschikking en e-health
 • Horizontaal Toezicht
 • Transformatiegelden
 • Wijzigingen 2024 en 2025BLOK II – Bekostiging ziekenhuis/UMC
Doelstelling:
U krijgt inzicht in de opbouw van de bekostiging van uw ziekenhuis en de rol van bronregistratie en facturering bij het incasseren van opbrengsten.

Onderwerpen o.a.:

 • opbrengsten van het ziekenhuis/UMC
 • bekostiging medisch specialistische zorg
 • relatie tussen opbrengsten, dbc-zorgproducten en overige zorgproducten (DOT)
 • DOT en honorering medisch specialisten
 • registratie en facturatie in relatie tot:
  • onderlinge dienstverlening (ODV)
  • interne informatievoorziening
  • productie-afspraken met zorgverzekeraars
  • BTW-aspecten
  • liquiditeitspositie ziekenhuisBLOK III – DBC’s
Doelstelling:
U krijgt in vogelvlucht inzicht in de DBC-systematiek welke kennis noodzakelijk is om de vertaalslag naar DOT te kunnen maken.

Onderwerpen o.a:

 • wijze van registratie (instructie)
 • typeringslijsten en instructies
 • zorgprofielen en prestatiecodes
 • zorgtrajecten en subtrajectenBLOK IV – Inleiding DOT
Doelstelling:
U krijgt inzicht in de DOT-systematiek.

Onderwerpen o.a.:

 • wijzigingen t.o.v. DBC-systematiek
 • RSAD-model
 • zorgproductgroepen (boomstructuur) etc.
 • zorgproducten en typerende verrichtingen
 • DOT- productstructuur
 • registratie/relevantie vastleggen zorgactiviteiten
 • mapping en ICD-10
 • werking van de GrouperBLOK V – DOT registratieregels
Doelstelling:
U krijgt inzicht in de DOT registratieregels

Onderwerpen o.a.:

 • registratieregels
 • begrippenkader
 • openen en sluiten van zorg- en subtrajecten
 • te registreren gegevens / zorgactiviteiten
 • afsluitregels (redenen)
 • parallelliteit, dubbelzijdigheid en in tempi
 • verwijsgegevens
 • add ons, trajecten, overige verrichtingen, OZP’s
 • specialisme specifieke registratieregels (uitzonderingen op algemene afsluitregels)
 • taakherschikking
 • aangepaste regelgeving i.v.m. COVID-19
 • wijzigingen per 2024 (RZ24a/b)
 • wijzigingen per 2025 (RZ25a/b)BLOK VI – Verdiepingsslag DOT productstructuur
Doelstelling:
Verdiepingsslag DOT-productstructuur

Onderwerpen o.a.:

 • zorgproductgroepen (boomstructuur) etc.
 • zorgproducten en typerende verrichtingen
 • uitval (vanuit Grouper)
 • hoofdstukken ICD-10 en pre-MDC’s
 • paarse knooppunten
 • DOT tabellen
 • Zorgproductenviewer
 • praktijkvoorbeelden en casuïstiekBLOK VII – Facturering
Doelstelling:
Declaratiebepalingen van zorgproducten worden toegelicht en toepasbaar gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Middels casuïstiek wordt problematiek besproken en waar mogelijk oplossingsrichtingen aangeboden zodat registratie kan worden verbeterd en retourinformatie (uitval) verder kan worden gereduceerd.

Onderwerpen o.a:

 • declaratiebepalingen
 • verwijsregistratie
 • afsluitredenen
 • prijzen per verzekeraar
 • facturatie DOT-zorgproducten
 • facturatie add ons (o.a. dure geneesm., IC)
 • facturatie eerste lijn
 • facturatie verkeerde bed, gezonde moeder, gezonde zuigeling
 • facturatie Onderlinge Dienstverlening (ODV)
 • DCM (DOT Controle Module)
 • omzetonderzoek / omzetverantwoording
 • wijzigingen per 2024 (RZ24a/b)
 • wijzigingen per 2025 (RZ25a/b)
 • praktijkvoorbeelden en casuïstiek

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door drs. Nico Cuppen, adviseur bij AdCare Opleidingen. Hij heeft ruime ervaring op het terrein van de financiering, bedrijfsvoering en administratie van ziekenhuizen en heeft reeds vele cursussen, met hoge blijk van waardering, voor financieel medewerkers, management en medisch specialisten van ziekenhuizen mogen verzorgen.

De docent is als adviseur betrokken bij financiële en registratieve (DOT) vraagstukken in ziekenhuizen en is als zodanig in staat de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk.