4-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZIEKENHUIZEN

Data:
7, 14, 21 en 28 november 2024 (9:30 – 16:30 uur)
Prijs:
€ 1545

Omschrijving
De taak, positie en bedrijfsvoering van ziekenhuizen is sterk in beweging. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van grote invloed. Ten eerste externe ontwikkelingen, zoals marktwerking zich vertalende in veranderende wet- en regelgeving, de macro-economische planning en prestatie bekostiging en DOT.
Ten tweede interne ontwikkelingen van de organisatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invoering van nieuwe managementstijlen en -instrumenten zoals integraal (duaal) management en Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.
Wilt u adequaat op deze ontwikkelingen inspelen, dan dienen u en uw medewerkers daarvan op de hoogte te blijven.

Dit kan door bijscholing en training. AdCare Opleidingen is gespecialiseerd in financiële cursussen gericht op de zorgsector.
De cursus Financiën, Planning & Control Ziekenhuizen heeft tot doel de (financieel) medewerkers en leidinggevenden een gedetailleerd overzicht te geven van de actuele interne en externe ontwikkelingen waarmee een ziekenhuis te maken krijgt. Vastgesteld wordt welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de eisen, voorschriften en taken van de (financieel) medewerker. Hiermee optimaliseert de cursist zijn rol en positie in de praktijk, met name ten aanzien van andere diensten en sectoren binnen de instelling.


Programma

BLOK I – Financiering, organisatie van de gezondheidszorg en ziekenhuizen
Doelstelling:
U krijgt een overzicht van de wet- en regelgeving en de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, in het bijzonder van ziekenhuizen.

Onderwerpen o.a.:

 • Budgettair Kader Zorg
 • Integraal macrobeheersmodel
 • uitgaven en bekostiging zorgsector
 • organisatie en wettelijke regelingen, werkwijze en rol van organen, zoals NZa, verzekeraars, VWS, Zorginstituut Nederland
 • DOT en prestatiebekostiging
 • Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
 • integrale tarieven
 • taakherschikking
 • e-health
 • transformatiegelden
 • Wijzigingen per 2024 en 2025BLOK II – Bekostiging (opbrengsten) van het ziekenhuis/UMC
Doelstelling:
U krijgt inzicht in de opbouw van de bekostiging/opbrengsten van uw ziekenhuis.

Onderwerpen o.a.:

 • opbrengsten A- en B-segment (vast segment)
 • relatie tussen opbrengsten, honorering medisch specialisten, dbc-zorgproducten, overige zorgproducten, productie en kosten
 • kapitaallasten, renovatie en instandhoudingen in relatie tot vrije tarieven en maximumtarieven
 • Onderlinge Dienstverlening (ODV)
 • Overige bedrijfsopbrengsten (en mogelijke BTW)BLOK III – Kostprijsberekening
Doelstelling:
U krijgt inzicht in het proces van kostprijsberekening.

Onderwerpen:
Ingegaan wordt op vraagstukken die in het proces van kostprijsberekening een rol spelen. Aan de hand van een actueel voorbeeld worden toepassingen besproken.

BLOK IV – Interne begrotingen / budgettering
Doelstelling:
U krijgt een overzicht van begrippen en leert vaardigheden die onmisbaar zijn bij het opstellen van begrotingen en beheersen van budgetten.

Onderwerpen o.a.:

 • soorten begrotingen / budgetten
 • personeelsbegroting (casus)
 • proces interne budgettering
 • bevoegdheden/verantwoordelijkheden (casus)
 • planning- en controlcyclus (beleidscyclus)
 • decentrale en centrale budgetten
 • RVE-systematiekBLOK V – Informatievoorziening
Doelstelling:
U krijgt inzicht in het belang van informatievoorziening.

Onderwerpen o.a.:

 • managementinformatie: criteria, randvoorwaarden en uitgangs¬punten
 • aan welke criteria dient informatie te voldoen
 • administratieve organisatie rondom informatievoorziening (en eigen rol hierbij)
 • verschillenanalyse
 • bijsturings- en beïnvloedingsmogelijkhedenBLOK VI – DBC’s

Doelstelling:
U krijgt in vogelvlucht inzicht in de DBC-systematiek welke kennis noodzakelijk is om de vertaalslag naar DOT te kunnen maken.

Onderwerpen o.a.:

 • wijze van registratie (instructie)
 • typeringslijsten en instructies
 • zorgprofielen en prestatiecodes
 • zorgtrajecten en subtrajecten
BLOK VII – DOT-systematiek
Doelstelling:
U krijgt inzicht in de DOT-systematiek.

Onderwerpen o.a.:

 • DOT-productstructuur en zorgproducten
 • Zorgactiviteiten Tabel
 • De Grouper met beslisbomen en knooppunten
 • mapping van subtrajecten (DBC’s) aan ICD-10
 • DOT registratieregels en uitzonderingsregels
 • OZP, add ons, trajecten en verrichtingen
 • Zorgproductenviewer
 • Wijzigingen per 2024 (RZ24 a/b)
 • Wijzigingen per 2025 (RZ25 a/b)BLOK VIII – Interpretatie en lezen jaarrekening / jaardocument
Doelstelling:
U krijgt inzicht in het begrippenkader benodigd bij de interpretatie van de jaarrekening / jaardocument van het ziekenhuis.

Onderwerpen o.a.:

 • Regeling Jaarverslaggeving WTZi
 • opbouw / structuur balans
 • opbouw / structuur resultatenrekening
 • reserves, egalisatiereserves en voorzieningen
 • kengetallen zoals budgetratio
 • eigen rol jaarrekening

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door drs. Nico Cuppen, adviseur bij AdCare Opleidingen. Hij heeft ruime ervaring op het terrein van de financiering, bedrijfsvoering en administratie van ziekenhuizen en heeft reeds vele cursussen, met hoge blijk van waardering, voor financieel medewerkers, management en medisch specialisten van ziekenhuizen mogen verzorgen.

De docent is als adviseur betrokken bij financiële en registratieve (DOT) vraagstukken in ziekenhuizen en is als zodanig in staat de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk.